Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Bảng Giờ tu  |  Bảng Gi v tu  |  Lin Hệ  
Thng tin V tu
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến tu địa phương
Tuyến tu khc
 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Bấm dưới đy để xem chi tiết

 

             

 

Số lượng Khch truy cập

 

   V tu thống nhất

 
 SE1
 SE2
 SE3
 SE4
 SE5
 SE6
 SE7
 SE8
 TN1
 TN2
 
 

   V tu Sapa

 
 SP1
 SP2
 SP3
 SP4
 SP5
 SP6
 SP7
 SP8
 LC1
 LC2
 LC3
 LC4
 
 

   V tu H nội - Vinh

 
 NA1
 NA2
 
 

   V tu H nội - Huế

 
 HN1
 HN2
 
 

   V tu H nội - Đ nẵng

 
 SE19
 SE20
 
 

   V tu H nội-Thanh ha

 
 TH1
 TH2
 
 

   V tu H nội - Yn Bi

 
 YB1
 YB2
 
 

   V tu Hải phng

 
 V tu HP1
 V tu HP2
 V tu LP2
 V tu LP3
 V tu LP5
 V tu LP6
 V tu LP7
 V tu LP8
 
 
 

Thng tin hữu ch

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuyến tu Địa phương

Qu khch bấm vo dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần

Tuyến tu du lịch H nội - Sapa - H nội

(Bấm vo link dưới đy để kiểm tra)

Tn tu Lộ trnh
Tu Du lịch
SP1 H nội - Lo Cai
SP2 Lo Cai - H nội
SP3 H nội - Lo Cai
SP4 Lo Cai - H nội
SP5 H nội - Lo Cai
SP6 Lo Cai - H nội
SP7 H nội - Lo Cai
SP8 Lo Cai - H nội
Tu chậm
LC1 H nội - Lo Cai
LC2 Lo Cai - H nội
LC3 H nội - Lo Cai
LC4 Lo Cai - H nội
Tu tăng cường ( chạy vo dịp cao điểm)
LC5 H nội - Lo Cai
LC6 Lo Cai - H nội
LC7 H nội - Lo Cai
LC8 Lo Cai - H nội
LC9 H nội - Lo Cai
LC10 Lo Cai - H nội
   

 

 

Tuyến tu H nội - Hải phng - H nội

(Bấm vo link dưới đy để kiểm tra)

Tn tu Lộ trnh
 
Tu HP1 H nội - Hải phng
Tu LP3 H nội - Hải phng
Tu LP5 H nội - Hải phng
Tu LP7 H nội - Hải phng
Tu HP2 Hải phng - H nội
Tu LP2 Hải phng - H nội
Tu LP6 Hải phng - H nội
Tu LP8 Hải phng - H nội

 

 

Tuyến tu du lịch H nội - Vinh - H nội

(Bấm vo link dưới đy để kiểm tra)

Tn tu Lộ trnh
Tu chạy hng ngy
NA1 H nội - Vinh
NA2 Vinh - H nội
Tu tăng cường ( chạy vo dịp cao điểm)
NA3 H nội - Vinh
NA4 Vinh - H nội
NA5 H nội - Vinh
NA6 Vinh - H nội

 

 

Tuyến tu H nội - Huế - H nội

(Bấm vo link dưới đy để kiểm tra)

Tn tu Lộ trnh
 
Tu HN1 H nội - Huế
Tu HN2 Huế - H nội

 

 

Tuyến tu H nội - Đ nẵng - H nội

(Bấm vo link dưới đy để kiểm tra)

Tn tu Lộ trnh
 
Tu SE19 H nội - Đ nẵng
Tu SE20 Đ nẵng - H nội

 

 

Tuyến tu H nội - Thanh Ha - H nội

(Bấm vo link dưới đy để kiểm tra)

Tn tu Lộ trnh
 
Tu TH1 H nội - Thanh Ha
Tu TH2 Thanh Ha - H nội

 

 

Tuyến tu H nội - Yn Bi - H nội

(Bấm vo link dưới đy để kiểm tra)

Tn tu Lộ trnh
 
Tu YB1 H nội - Yn Bi
Tu YB2 Yn Bi - H nội

 

Tuyến tu H nội - Đồng Hới - H nội

(Bấm vo link dưới đy để kiểm tra)

Tn tu Lộ trnh
 
Tu DH1 H nội - Đồng Hới
Tu DH2 Đồng Hới - H nội

 
 

 
 
 

 
 

Thng tin hữu ch

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TRANG CHỦ

    GIỚI THIỆU      LIN HỆ      

 LINKS

   Copyright Cng ty Cổ phần Tập đon NTT