Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Bảng Giờ tu  |  Bảng Gi v tu  |  Lin Hệ  
Thng tin V tu
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến tu địa phương
Tuyến tu khc
 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Bấm dưới đy để xem chi tiết

 

             

 

Số lượng Khch truy cập

 

   V tu thống nhất

 
 SE1
 SE2
 SE3
 SE4
 SE5
 SE6
 SE7
 SE8
 TN1
 TN2
 
 

   V tu Sapa

 
 SP1
 SP2
 SP3
 SP4
 SP5
 SP6
 SP7
 SP8
 LC1
 LC2
 LC3
 LC4
 
 

   V tu H nội - Vinh

 
 NA1
 NA2
 
 

   V tu H nội - Huế

 
 HN1
 HN2
 
 

   V tu H nội - Đ nẵng

 
 SE19
 SE20
 
 

   V tu H nội-Thanh ha

 
 TH1
 TH2
 
 

   V tu H nội - Yn Bi

 
 YB1
 YB2
 
 

   V tu Hải phng

 
 V tu HP1
 V tu HP2
 V tu LP2
 V tu LP3
 V tu LP5
 V tu LP6
 V tu LP7
 V tu LP8
 
 
 

Thng tin hữu ch

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bảng giờ tu hỏa
Qu khch bấm vo dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần
Tra tm giờ tu theo mc tu

 

1. Bảng Giờ tu Hỏa Tuyến Thống Nhất Bắc Nam

 

Tuyến H nội - Si gn

Tuyến Si gn - H nội

Giờ tu Hỏa Tu SE1

Giờ tu Hỏa Tu SE3

Giờ tu Hỏa Tu SE5

Giờ tu Hỏa Tu SE7

Giờ tu Hỏa Tu TN1

Giờ tu Hỏa Tu TN3

Giờ tu Hỏa Tu SE2

Giờ tu Hỏa Tu SE4

Giờ tu Hỏa Tu SE6

Giờ tu Hỏa Tu SE8

Giờ tu Hỏa Tu TN2

Giờ tu Hỏa Tu TN4

 

2. Bảng Giờ tu Hỏa Tuyến địa phương pha Bắc

 

a. Bảng giờ tu Hỏa Tuyến H nội - Lo Cai - Sapa

 

Tuyến H nội - Lo Cai

Tuyến Lo Cai - H nội

Giờ tu Hỏa Tu LC1

Giờ tu Hỏa Tu LC3

Giờ tu Hỏa Tu SP1

Giờ tu Hỏa Tu SP3

Giờ tu Hỏa Tu SP7

 

Giờ tu Hỏa Tu LC2

Giờ tu Hỏa Tu LC4

Giờ tu Hỏa Tu SP2

Giờ tu Hỏa Tu SP4

Giờ tu Hỏa Tu SP8

 

b. Bảng Giờ tu Hỏa Tuyến H nội - Hải phng

 

Tuyến H nội - Hải phng

Tuyến Hải phng - H nội

Giờ tu Hỏa Tu HP1

Giờ tu Hỏa Tu LP3

Giờ tu Hỏa Tu LP5

Giờ tu Hỏa Tu LP7

Giờ tu Hỏa Tu HP2

Giờ tu Hỏa Tu LP2

Giờ tu Hỏa Tu LP6

Giờ tu Hỏa Tu LP8

 

c. Bảng Giờ tu Hỏa Tuyến H nội - Vinh

 

Tuyến H nội - Vinh

Tuyến Vinh - H nội

Giờ tu Hỏa Tu NA1

Giờ tu Hỏa Tu NA2

 

d. Bảng Giờ tu Hỏa Tuyến H nội - Huế

 

Tuyến H nội - Huế

Tuyến Huế - H nội

Giờ tu Hỏa Tu HN1

Giờ tu Hỏa Tu HN2

 

e. Bảng Giờ tu Hỏa Tuyến H nội - Yn Bi

 

Tuyến H nội - Yn Bi

Tuyến Yn Bi - H nội

Giờ tu Hỏa Tu YB1

Giờ tu Hỏa Tu YB2

 

e. Bảng Giờ tu Hỏa Tuyến H nội - Thanh Ha

 

Tuyến H nội - Thanh Ha

Tuyến Thanh Ha - H nội

Giờ tu Hỏa Tu TH1

Giờ tu Hỏa Tu TH2

 

f. Bảng Giờ tu Hỏa Tuyến H nội - Đồng Hới

 

Tuyến H nội - Đồng Hới

Tuyến Đồng Hới - H nội

Giờ tu Hỏa Tu DH1

Giờ tu Hỏa Tu DH2

 

g. Bảng Giờ tu Hỏa Tuyến H nội - Đ nẵng

 

Tuyến H nội - Đ nẵng

Tuyến Đ nẵng - H nội

Giờ tu Hỏa Tu SE19

Giờ tu Hỏa Tu SE20

 

 

 

1. Bảng Giờ tu Hỏa Tuyến H nội - Lo Cai - Sapa - H nội

- Tuyến H nội - Lo Cai

- Tuyến Lo Cai - H nội

2. Bảng Giờ tu Hỏa Tuyến Thống Nhất H nội - Si gn - H nội

- Tuyến H nội - Si gn

- Tuyến Si gn - H nội

- Tuyến H nội - Nam Định

- Tuyến Nam Định - H nội

- Tuyến H nội - Thanh Ha

- Tuyến Thanh Ha - H nội  

- Tuyến H nội - Vinh

- Tuyến Vinh - H nội  

- Tuyến H nội - Yn Trung

- Tuyến Yn Trung - H nội  

- Tuyến H nội - Đồng Hới

- Tuyến Đồng Hới - H nội  

- Tuyến H nội - Đng H

- Tuyến Đng H - H nội  

- Tuyến H nội - Huế

- Tuyến Huế - H nội

- Tuyến H nội - Đ nẵng

- Tuyến Đ Nẵng - H nội

- Tuyến H nội - Tam Kỳ

- Tuyến Tam Kỳ- H nội

- Tuyến H nội - Quảng Ngi

- Tuyến Quảng Ngi - H nội

- Tuyến H nội - Diu Tr

- Tuyến Diu Tr - H nội

- Tuyến H nội - Tuy Ha

- Tuyến Tuy Ha - H nội

- Tuyến H nội - Nha Trang

- Tuyến Nha Trang - H nội

- Tuyến H nội - Thp Chm

- Tuyến Thp Chm - H nội

- Tuyến H nội - Mương Mn

- Tuyến Mương Mn - H nội

- Tuyến H nội - Bin Ha

- Tuyến Bin Ha - H nội

3. Bảng Giờ tu Hỏa Tuyến Tu Địa Phương

- Tu H nội - Huế - H nội

- Tu H nội - Vinh - H nội

- Tu H nội - Hải phng - H nội

- Tu H nội - Yn Bi - H nội

- Tu H nội - Thanh Ha - H nội

- Tu H nội - Đ nẵng - H nội

- Tu H nội - Đồng Hới - H nội

4. Bảng Giờ tu Hỏa Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế

- Tu H nội - Bắc Kinh - H nội

 

 

 

 
 
 

 
 

Thng tin hữu ch

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TRANG CHỦ

    GIỚI THIỆU      LIN HỆ      

 LINKS

   Copyright Cng ty Cổ phần Tập đon NTT