Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Bảng Giờ tu  |  Bảng Gi v tu  |  Lin Hệ  
Thng tin V tu
Bảng gi v tu hỏa
Bảng giờ tu hỏa
Tuyến H nội - Sapa
Tuyến Tu Thống Nhất
Tuyến tu địa phương
Tuyến tu khc
 

Hỗ trợ trực tuyến

 

Bấm dưới đy để xem chi tiết

 

             

 

Số lượng Khch truy cập

 

   V tu thống nhất

 
 SE1
 SE2
 SE3
 SE4
 SE5
 SE6
 SE7
 SE8
 TN1
 TN2
 
 

   V tu Sapa

 
 SP1
 SP2
 SP3
 SP4
 SP5
 SP6
 SP7
 SP8
 LC1
 LC2
 LC3
 LC4
 
 

   V tu H nội - Vinh

 
 NA1
 NA2
 
 

   V tu H nội - Huế

 
 HN1
 HN2
 
 

   V tu H nội - Đ nẵng

 
 SE19
 SE20
 
 

   V tu H nội-Thanh ha

 
 TH1
 TH2
 
 

   V tu H nội - Yn Bi

 
 YB1
 YB2
 
 

   V tu Hải phng

 
 V tu HP1
 V tu HP2
 V tu LP2
 V tu LP3
 V tu LP5
 V tu LP6
 V tu LP7
 V tu LP8
 
 
 

Thng tin hữu ch

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bảng gi v tu hỏa

Qu khch bấm vo dưới đy để lựa chọn thng tin mnh cần
Bảng gi v tu p dụng theo mc tu

 

1. Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến Thống Nhất Bắc Nam

 

Tuyến H nội - Si gn

Tuyến Si gn - H nội

Gi v tu Hỏa Tu SE1

Gi v tu Hỏa Tu SE3

Gi v tu Hỏa Tu SE5

Gi v tu Hỏa Tu SE7

Gi v tu Hỏa Tu TN1

Gi v tu Hỏa Tu TN3

Gi v tu Hỏa Tu SE2

Gi v tu Hỏa Tu SE4

Gi v tu Hỏa Tu SE6

Gi v tu Hỏa Tu SE8

Gi v tu Hỏa Tu TN2

Gi v tu Hỏa Tu TN4

 

 

 

2. Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến địa phương pha Bắc

 

a. Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến H nội - Lo Cai - Sapa

 

Tuyến H nội - Lo Cai

Tuyến Lo Cai - H nội

Gi v tu Hỏa Tu LC1

Gi v tu Hỏa Tu LC3

Gi v tu Hỏa Tu SP1

Gi v tu Hỏa Tu SP3

Gi v tu Hỏa Tu SP7

Gi v tu Hỏa Tu LC2

Gi v tu Hỏa Tu LC4

Gi v tu Hỏa Tu SP2

Gi v tu Hỏa Tu SP4

Gi v tu Hỏa Tu SP8

 

b. Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến H nội - Hải phng

 

Tuyến H nội - Hải phng

Tuyến Hải phng - H nội

Gi v tu Hỏa Tu HP1

Gi v tu Hỏa Tu LP3

Gi v tu Hỏa Tu LP5

Gi v tu Hỏa Tu LP7

Gi v tu Hỏa Tu HP2

Gi v tu Hỏa Tu LP2

Gi v tu Hỏa Tu LP6

Gi v tu Hỏa Tu LP8

 

c. Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến H nội - Vinh

 

Tuyến H nội - Vinh

Tuyến Vinh - H nội

Gi v tu Hỏa Tu NA1

Gi v tu Hỏa Tu NA2

 

d. Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến H nội - Huế

 

Tuyến H nội - Huế

Tuyến Huế - H nội

Gi v tu Hỏa Tu HN1

Gi v tu Hỏa Tu HN2

 

e. Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến H nội - Yn Bi

 

Tuyến H nội - Yn Bi

Tuyến Yn Bi - H nội

Gi v tu Hỏa Tu YB1

Gi v tu Hỏa Tu YB2

 

 

f. Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến H nội - Thanh Ha

 

Tuyến H nội - Thanh Ha

Tuyến Thanh Ha - H nội

Gi v tu Hỏa Tu TH1

Gi v tu Hỏa Tu TH2

 

 

g. Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến H nội - Đồng Hới

 

Tuyến H nội - Đồng Hới

Tuyến Đồng Hới - H nội

Gi v tu Hỏa Tu DH1

Gi v tu Hỏa Tu DH2

 

 

 

1. Bảng Gi v tu Hỏa Tuyến H nội - Lo Cai - Sapa - H nội

- Tuyến H nội - Lo Cai

- Tuyến Lo Cai - H nội

2. Bảng Gi tu Hỏa Tuyến Thống Nhất H nội - Si gn - H nội

- Tuyến H nội - Si gn

- Tuyến Si gn - H nội

- Tuyến H nội - Nam Định

- Tuyến Nam Định - H nội

- Tuyến H nội - Thanh Ha

- Tuyến Thanh Ha - H nội  

- Tuyến H nội - Vinh

- Tuyến Vinh - H nội  

- Tuyến H nội - Yn Trung

- Tuyến Yn Trung - H nội  

- Tuyến H nội - Đồng Hới

- Tuyến Đồng Hới - H nội  

- Tuyến H nội - Đng H

- Tuyến Đng H - H nội  

- Tuyến H nội - Huế

- Tuyến Huế - H nội

- Tuyến H nội - Đ nẵng

- Tuyến Đ Nẵng - H nội

- Tuyến H nội - Tam Kỳ

- Tuyến Tam Kỳ - H nội

- Tuyến H nội - Quảng Ngi

- Tuyến Quảng Ngi - H nội

- Tuyến H nội - Diu Tr

- Tuyến Diu Tr - H nội

- Tuyến H nội - Tuy Ha

- Tuyến Tuy Ha - H nội

- Tuyến H nội - Nha Trang

- Tuyến Nha Trang - H nội

- Tuyến H nội - Thp Chm

- Tuyến Thp Chm - H nội

- Tuyến H nội - Mương Mn

- Tuyến Mương Mn - H nội

- Tuyến H nội - Bin Ha

- Tuyến Bin Ha - H nội

3. Bảng Gi tu Hỏa Tuyến Tu Địa Phương

- Tu H nội - Huế - H nội

- Tu H nội - Vinh - H nội

- Tu H nội - Hải phng - H nội

- Tu H nội - Yn Bi - H nội

4. Bảng Gi tu Hỏa Tuyến Tu Lin Vận Quốc Tế

- Tu H nội - Bắc Kinh - H nội

 
 

 
 
 

 
 

Thng tin hữu ch

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

TRANG CHỦ

    GIỚI THIỆU      LIN HỆ      

 LINKS

   Copyright Cng ty Cổ phần Tập đon NTT